Bảng Giá Đất Đồng Nai - An Long Land

Bảng Giá Đất Đồng Nai

I. QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT MỚI NHẤT

File chi tiết đính kèm: Quyết định số 22/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh vừa thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018). Quyết định này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 thay thế cho Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018.

II. BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỒNG NAI MỚI NHẤT

Ngày 31/12/2019 Thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã ký ban hành Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 – 2024, quyết định có hiệu lực ngày 1/1/2020. Cụ thể như sau:

Quyết định ban hành Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm 2020 – 2024:  Xem chi tiết

Phụ lục 1: Bảng giá đất trồng cây hàng năm: Xem chi tiết

Phụ lục 2: Bảng giá đất trồng cây lâu năm: Xem chi tiết

Phụ lục 3: Bảng giá đất rừng sản xuất: Xem chi tiết

Phụ lục 4: Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản: Xem chi tiết

Phụ lục 5: Bảng giá đất ở tại Đô thị: Xem chi tiết

Phụ lục 6: Bảng giá đất ở tại Nông thôn: Xem chi tiết

Phụ lục 7: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Xem chi tiết

Phụ lục 8: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Xem chi tiết

Phụ lục 9: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Xem chi tiết

Phụ lục 10: Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Xem chi tiết

Phụ lục 11: Bảng giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Xem chi tiết

Quyết đinh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Thành phố Long Khánh: Xem chi tiết